Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá

Fotogaléria (AVS CCKV PU v Prešove)
Video (AVS CCK PU v Prešove)

Dvadsaťročné jubileum, ale najmä perspektívny rozvoj.

Je piatok, 4. október 2013, deväť hodín ráno a slnko svojimi lúčmi prebúdza budovu Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Nič netuší... Nevie, že tu nič a nikoho prebúdzať netreba, že tu sa pracuje už od skorého rána. Vo vzduchu cítiť vôňu kávy a mierne napätie účastníkov  medzinárodného vedeckého seminára pod názvom Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá, ktorý sa koná pri príležitosti 20.výročia založenia Katedry slavistiky na Filozofickej fakulte našej univerzity. Pre niektorých by mohli byť mätúce práve posledné dve slová v názve. Všetko je však správne. Pri udalosti takej významnej, akou bola tá piatková, sa zároveň udiala ďalšia markantná a progresívna vec a to konkrétne pretvorenie Katedry slavistiky na súčasnú Katedru stredoeurópskych štúdií, ktorá bude pútať budúcich študentov nielen novým, atraktívnym názvom, ale najmä skvelým študijným programom, obzvlášť inovatívnymi prístupmi v ponímaní filologických štúdií a kooperáciou s významnými univerzitami v rámci strednej Európy.

Slávnostného úvodného slova sa neujal nikto iný ako sám vedúci novovzniknutej katedry doc. PhDr. Peter Káša, CSc., ktorý dal neskôr priestor svojim kolegyniam prof. PhDr. Júlii Dudášovej, DrSc. a prof. PhDr. Márii Čižmárovej, CSc. Obe predstavili históriu Katedry slavistiky, významnú výskumnú a publikačnú činnosť a tým oboznámili prítomných so skutočnosťami, ktorými prešla katedra počas svojej dvadsaťročnej existencie. So svojimi prednáškami vystúpili hostia z popredných jazykovedných a akademicko-vedných inštitúcií nielen z našej krajiny, ale aj so susedných Čiech, Poľska, Maďarska, prítomní boli však aj bývalí a súčasní lektori slovanských jazykov, konkrétne bieloruského a bulharského jazyka. Nemožno nespomenúť vášnivú debatu za oválnym stolom, ktorá diplomaticky vyriešila odpovede na otázky nielen akademických pracovníkov, ale najmä nás študentov na smerovanie novovzniknutej Katedry stredoeurópskych štúdií.

Za výraznú zmienku stoja najmä interaktívne lingvistické a literárnovedné workshopy, kde prednášky a zároveň kolokviá na rôzne témy viedli zahraniční lektori z Rzeszovskej univerzity, Univerzity Marie Currie-Skłodowskej v Lubline, bieloruská lektorka V. Ľašuk pôsobiaca v súčasnosti na Katolíckej univerzite v Ružomberku, doc. L. Pálfalvi z Katolíckej univerzity Petra Pazmányho v Piliscsabe v Maďarsku, ale aj vyučujúci našej katedry. Na workshopoch sa zúčastnili aj pedagógovia z iných katedier, čím sa debaty rozvinuli do mimoriadne pútavých rozmerov.

Na záver dodávam, že celá konferencia bola realizovaná vďaka finančnej podpore Visegrad Fund. V rámci garantovaného projektu Stredoeurópske štúdiá, ktorý je zameraný nielen na krajiny Vyšehradskej štvorky, ale je zaujímavo doplnený o krajiny ako Bielorusko a Ukrajina pod zašifrovaným názvom V4+, nám - študentom stredoeurópskych štúdií - budú prednášať zaujímaví hosťujúci vyučujúci z partnerských univerzít V4.

Moje myšlienky po odchode z univerzitnej pôdy boli zmiešané a radostné zároveň. Zrazu som na vlastné oči videla prácu a úsilie všetkých pracovníkov našej novej katedry, to, s akým zanietením budujú náš nový stredoeurópsky odbor a že vlastne to, čo vidíme na vyučovaní, je len výsledkom a úrodou ich veľkej snahy. Bolo dobré vidieť to všetko, vypočuť si všetky tie perspektívne plány, aspoň na chvíľu sledovať, ako sa rodí nová konkurencia pre iné katedry s podobným názvom, pôsobiace nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. Mať jasné predstavy a ciele, to je základným kameňom pre úspešné napredovanie k naplneniu snov, ktorými vedenie našej katedry nepochybne oplýva.

Daniela Ďurišková, študentka 2. ročníka programu Stredoeurópske štúdiá na FF PU