Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Predmety

Prvý semester
Hlavný dôraz sa kladie na praktickú výučbu profilujúceho jazyka A (Lektorské cvičenia A/I, poľský alebo ukrajinský jazyk). Tieto hodine zabezpečuje zahraničný lektor. Medzi povinnými predmetmi sú aj tradičné filologické  „úvodné“ disciplíny (Základy jazykovej komunikácie a Základy literárnej komunikácie), ktoré orientujú študentov v nových formách diskurzov (čítania a interpretovania) rozličných textov a znakov kultúry. Dominantnou disciplínou je aj Úvod do stredoeurópskych štúdií, ktorého cieľom je z rozličných uhlov pohľadov synchrónne i diachrónne osvetľovať pojem stredná Európa, V4, V4+ a to najmä prostredníctvom čítania a písania esejí. Predmet Dejiny strednej Európy I, otvára problematiku historických súvislostí, formovanie štátnosti krajín V4 od 9. do 18. storočia. Predmet zabezpečujú profesori z katedry histórie. S týmto predmetom korešponduje povinný predmet Stredoeurópske literatúry I, vychádzajúci z teórie areálových kultúrnych štúdií.  Dôležitou úvodnou disciplínou je aj Geopolitika strednej Európy o aktuálnych otázkach „priestoru“ V4 a V4+. Profil prvého semestra uzatvárajú voliteľné predmety Kapitoly zo slavistiky a Kreatívne písanie.

Druhý semester
V druhom semestri pokračujú lektorské cvičenia z profilujúceho jazyka, ktoré sa už dopĺňajú aj prvou časťou súčasného jazyka z profilujúceho predmetu.  Zároveň predmet Jazykové cvičenia ponúka študentom na výber druhý jazyk B (ukrajinčina, maďarčina, nemčina) Chronologicky pokračujú aj ďalšie povinné disciplíny Dejiny strednej Európy II a Stredoeurópske literatúry a kultúry II, ktoré sa v tomto semestri budú koncentrovať na problematiku „zrodu a rozvoja“ nacionalizmu  v našom kultúrnom priestore. Novými predmetmi rozširujúcimi tematiku strednej Európy a V4 sú Dejiny a kultúra nemeckej jazykovej oblasti I, ktorú zabezpečujú kolegovia z katedry germanistiky. Východiskové problémy programu rieši aj disciplína Základy interkultúrnej komunikácie. Naopak pragmatický rozmer má predmet Základy marketing manažmentu, ktorí zabezpečujú kolegovia z fakulty manažmentu, ponúka študentom najmä základný obraz o možnostiach cezhraničnej spolupráce primárne v priestore V4.     

Tretí semester
V tomto semestri chronologicky pokračujú  povinné disciplíny Dejiny strednej Európy III a Stredoeurópske literatúry a kultúry III, ktoré sa v tomto semestri budú koncentrovať na problematiku kultúrnych a spoločenských peripetií v 20. storočí v našom kultúrnom priestore. Rovnako v jadre programu sú pokračujúce lektorské cvičenia z profilujúceho jazyka, doplnené ďalšími časťami súčasného profilujúceho jazyka. Prehlbujú sa a rozširujú aj Jazykové a lektorské cvičenia z druhého jazyka B (ukrajinčina, maďarčina, nemčina). Znamená to, že od tretieho semestra sa študenti paralelne a systematicky učia dva „stredoeurópske“ jazyky. Doplňujúcimi povinnými predmetmi sú Politológia zameraná na otázky V4 a EÚ a predmet Interpretácia a preklad, ktorý je úvodom do prekladateľskej praxe.

Štvrtý semester
V tomto semestri pokračujú lektorské, jazykové a gramatické  cvičenia z profilujúceho jazyka i druhého jazyka B (poľština, ukrajinčina, maďarčina, nemčina). Medzi povinnými predmetmi sú aj Stredoeurópske literatúry a kultúry IV, zamerané na súčasnú literatúru, teda aj na aktuálny stav a obraz kultúry v krajinách V4. S týmto predmetom čiastočne korešponduje aj Prekladateľský seminár A/I ako aj Stredoeurópsky film. Tieto predmety rozličným spôsobom prehlbujú a rozširujú úroveň poznania študentov. Dôležitými predmetmi, ktoré pomáhajú študentom orientáciu v možnostiach praktického využívania získaných vedomostí a skúseností sú disciplíny Základy public relations a Informačno-komunikačné technológie I. 

Piaty semester
V druhej polovici štúdia programová štruktúra akcentuje prehlbovanie širšieho spektra jazykových kompetencií v jazyku A i B (ústna i písomná komunikácie, preklad a tlmočenie, Poľsko-slovenská konfrontačná gramatika ..). Popri tradičných „pokračujúcich“ predmetoch sa špecializácia rozšíri aj v dvoch smeroch: pragmatickom (predmet Turistika) a umeleckom (predmet Stredoeurópska identita v umení).

Šiesty semester
Záverečný semester sa orientuje záverečné a sumarizujúce predmety z oblasti praktickej jazykovej prípravy. Dôležité sú tu záverečné testy a hodnotenia, ktoré sú podmienku pre úspešné absolvovanie štátnej skúšky. Konkrétne - pri jazyku A je to úroveň B2 a pri jazyky B úroveň A2. Aplikácie znalostí preukazuje študent aj počas odbornej praxe alebo v predmete Analýza mediálnych textov. Semester vyúsťuje do štátnej skúšky, ktorá má okrem obhajoby práce tri časti: Stredoeurópske literatúry a kultúry, Súčasný spisovný jazyk (profilácia A), Ústna a písomná komunikácia ( jazyk A a B)

Presný zoznam predmetov nájdete TU alebo v univerzitnom elektronickom systéme MAIS