Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Mgr. Ivana Slivková, PhD.

 • Odborná asistentka
 • Absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (2005) v študijnom odbore Slavistika, v roku 2008 získala na FF PU vedeckú hodnosť PhD. v odbore 73-09-9 slavistika – slovanské jazyky

Študijné pobyty a doplnkové vzdelanie

 •  2006 Vedecko-výskumný pobyt, Minsk (Bielorusko)
 • 2004 Študijný pobyt, Pedagogická univerzita Maksima Tanka, Minsk (Bielorusko)
 • 2003 Študijný pobyt, Pedagogická univerzita Maksima Tanka, Minsk (Bielorusko)
 • 2008 Odborná terminologická príprava – Anglický jazyk v cestovnom ruchu (Akreditovaný jazykový kurz, Akadémia vzdelávania)
 • 2008 Odborné minimum pre súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov podľa zákona č.382/2004, Tlmočnícky ústav PU, Prešov
 • od 2009 Súdny prekladateľ Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
 • 2011 Letná škola rusínskeho jazyka (PU Prešov) 


Oblasť výskumu

 • Literárna komparatistika so zameraním na slovanské literatúry, predovšetkým súčasná bieloruská, poľská a slovenská literatúra (Poézia. Literatúra písaná ženami)
 • Teória literatúry
 • Literárna komunikácia
 • Súčasná rusínska literatúra na Slovensku
 • Interkultúrna komunikácia
 • Umelecký a odborný preklad

 Vyučované disciplíny

Dejiny slovanských literatúr. Teória a dejiny komparatistiky. Základy literárnej komunikácie. Stredoeurópske literatúry a kultúry. Lingvokulturológia. Vybrané kapitoly z východoslovanských literatúr. Slovensko-slovanské kultúrne vzťahy. Kapitoly zo slavistiky. Svetová literatúra.  Kreatívne písanie. Prekladateľský seminár. Lektorské cvičenia – slovenský jazyk. Bieloruský jazyk.

Riešenie vedecko-výskumných projektov

 • VEGA 1/3707/06 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska
 • VEGA 1/0318/09 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska
 • KEGA 160-040PU-4/2010 Interkultúrne a komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia v stredoeurópskom kontexte
 • ŠF EÚ ITMS: 26220120044 Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, 02/2010 - 01/2012
 • GaPU 1/20/2012 Grant študentov doktarandského štúdia a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove
 • Grantový projekt Central European Studies Program focused on V4 and V4+, Visegrad Fund University Grants č. 612 00004
 • KEGA, 007PU-4/2014, Moderné učebnice na podporu internacionalizácie výučby v novom študijnom programe Stredoeurópske štúdiá, 2014 – 2016
 • Projekt Literárna veda pre slovenských rusistov. Príprava slovníka literárnovedných termínov. V spolupráci s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku

Najvýznamnejšie publikácie (za posledných 5 rokov)

 • SLIVKOVÁ, Ivana: Bieloruská poézia na prelome storočí: interpretácia a recepcia bieloruskej poézie konca 20. a začiatku 21. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, 143 s. ISBN 978-80-555-0652-4.
 • MITKA, Marek – DŽUNDOVÁ, Ivana – KÁŠA, Peter: Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 2011, 395 s. ISBN 978-80-555-0456-8
 • Translatologický slovník: slovensko-anglicko-rusko-ukrajinsko-bielorusko-nemecko-španielsko-francúzsky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, 81 s. ISBN 978-80-555-0785-9.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Samuel Cambel i Javchim Fjodarovič Karski i ich roľa v historyji slavackaha i belarusskaha movaznavstva. In: XV. Medzinárodný zjazd slavistov v Minsku: príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov, 2013, s. 83 – 93. ISBN 978-80-89489-08-4.  
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Pokroviteľnica Belorussii Jevfrosinija Polockaja i jeje obraz v belorusskoj literature. In: Sacrum et Profanum: jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazy christianskoj kuľtury. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2012, s. 54 – 99.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Súčasná bieloruská poézia. Filozofia a politika. Tradícia a inovácia. In: Porównania: czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. Roč. 9, č. 9 (2011), s. 251 – 263. ISSN 1733-165X.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Sebaidentifikácia a hľadanie v súčasných východoslovanských literatúrach v porovnaní so slovenskou literatúrou. In: Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 430 – 441. ISBN 978-80-555-0549-7.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Vybrané problémy prekladu z bieloruštiny do slovenčiny: podobné a odlišné v preklade z bieloruštiny a poľštiny do slovenčiny. In: Istina, mistifikacija, ľaža v slavjanskite ezici, literaturi i kuľturi: sbornik s dokladi. Sofija: Lektura, 2011, s. 177 – 188. ISBN 978-954-92732-1-2.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Preklad súčasnej slovenskej literárnej tvorby do bieloruštiny Kniha o cintoríne Daniely Kapitáňovej. In: Preklad a tlmočenie 10: nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012, s. 172 – 182. ISBN 978-80-557-0444-9.
 • SLIVKOVÁ, Ivana: Zelená fatamorgána Márie Maľcovskej. In: Rusyňskyj spysovnyj jazyk na Sloveňsku 1995 – 2010 i sučasna rusyňska literatura: zbornyk referativ z naučnoho seminarja z mižnarodnov učasťov 2. decembra 2010. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2010, s. 978-80-555-0297-7.

Ostatné publikácie sú dostupné v online Katalógu evidencie publikačnej činnosti PU 


Členstvo v medzinárodných organizáciách a redakčných radách

 • Medzinárodná asociácia bielorusistov
 • Predsedníčka redakčnej rady Slovanské literatúry v Edičnej komisii FF PU (do októbra 2013)