Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

Štúdium
1960 - 1965 - Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove

Predchádzajúce pracovné pôsobenie
od roku 1965 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Prešovskej univeztiy v Prešove
1971 - 1977 - dramaturg v Divadle J. Záborského V Prešove
mnohoročná spolupráca so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom

Grantové úlohy
1/0548/10 - Alternatívne divadlo na Slovensku po roku 1989
prof. PhDr. Karol Horák, CSc. vedúci projektu (2010 - 2011)
Spoluriešitelia:
    PhDr. Miron Pukan, PhD. – MŠ SR
    Mgr. Eva Kušnírová, PhD. FF PU
    doc. PhDr. Peter Káša, CSc. FF PU
    doc. Mgr. Michal Babiak, PhD – FF UK Bratislava
    doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. - AU Banská Bystrica

Hlavné témy, prípadne oblasti vedeckého výskumu a publikačná činnosť (výber)

 • na začiatku 60 tych rokov založil študentské divadlo Filozofickej fakulty UPJŠ (v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a režisér) a ktoré existuje pod jeho vedením dodnes  
 • je zakladateľom a riaditeľom festivalu Akademický Prešov ( v roku 2011 sa uskutočnil 45. ročník )

Próza 
 • Dve prózy (1974) 
 • Cukor (1977) 
 • Súpis dravcov (1979) 

Divadelné hry
 • Džura (1971) 
 • Živý nábytok (1975) 
 • Tip-top biotop alebo Blšinec (1976) 
 • Šu-šu-Šukšin (1980) 
 • Elementaristika (1981) 
 • Medzivojnový muž (1984) 
 • Inšpirácia alebo Sizyfos po slovensky (1985) 
 • Evanjelium podla Jonáša (Záborského) (1987) 
 • Cesta (1988) 
 • Skaza futbalu v meste K. (1990) 
 • Nulový bod (1992) 
 • Európa! Ó, Európa... (1993) 
 • Apokalypsa podla Janka Krála (1995) 
 • Nové pokušenie Antona (1995) 
 • ... príd královstvo tvoje (1996) 
 • Svedectvo krvi (1997)
 • Mesianistova hlava (2000) 
 • La musica (2001) 
 • Arbitráž (2002) 
 • A. I. Dobrjanskij (2003) 
 • Komorné hry, súborné vydanie hier (Chronosov zub, Arbitráž, La Musica, Spätné zrkadlo, Hrdzavý dážd, Vyššie, tam je srdce) (2004) 
 • Domov z plastelíny (faidra, vertikálny rez) (2007) 
 • Buridanov oso (2009) 

Televízne filmy, inscenácie a rozhlasové hry

 • Cukor (1984)
 • Národný hriešnik (1995)
 • Kurz jazyka (1981)
 • Ucho (1985)
 • Poetica Axiologica (1981)
 • Nové pokúšanie Antona (1989)
 • Chronosov zub (2001)
 • Hrdza (2004)

Vedecko odborbná publikačná činnosť (monografie)
 • V ako Válek (1971)
 • Slovo, gesto, pohyb (1978)
 • Slovo, priestor, obraz, tvar (1981)
 • Významové a výrazové dominanty prózy Jozefa Horáka (1992)
 • Vzopätie (Formovanie spisovateľskej osobnosti Jozefa Horáka v preddebutovom období (1994)
 • Medzi sujetom a tézou (1999)
 • Od tézy k sujetu (2003)