Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Projekty

Členovia katedry aktuálne participujú na týchto domácich a medzinárodných projektoch:

  • Visegrad Fund: Grantový projekt Central European Studies Program focused on V4 and V4+, Visegrad Fund University Grants č. 612 00004 (Peter Káša, Ivana Slivková, Marek Mitka, Marta Vojteková)
  • VEGA 1/0048/13: Súčasná slovenská literatúra a kultúra v súradniciach európskeho umenia. Vedúci grantu: Mgr. Ján Gavura, PhD. trvanie: 2013-2016 (Peter Káša a Marek Mitka)
  • Medzinárodný grantový projekt č. 12H 12 0058 81- Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Wydziaŀ Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, vedúci grantu: dr. hab. Michal Kuziak, trvanie: 2013-2015 (Peter Káša)