Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

História katedry

Katedra stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove nadväzuje na dvadsaťročnú tradíciu katedry slavistiky (1993), ale aj na takmer polstoročnú tradíciu, ktorá sa spája so vznikom lektorátu poľského jazyka a kultúry (1968). Poľština sa až do roku 1993 vyučovala ako „slovanský jazyk“ pre budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Lektorské cvičenia zabezpečovali lektori z poľských univerzít (Krakov, Lodž, Katovice, Varšava, Lublin ...). 

Situácia sa kvalitatívne zmenila v roku 1993, keď vznikla katedra slavistiky a študijný program slavistika v špecializácii poľský jazyk a kultúra. Popri lektorských cvičeniach sa už vyučovali aj ďalšie odborné a špeciálne predmety z oblasti poľského jazyka a literatúry, konfrontačnej gramatiky, literárnej komparatistiky a pod. Katedra nadviazala užšie kontakty s polonistickými pracoviskami (Krakov, Varšava, Lublin, Krosno, Sanok, Rzeszow) a študenti v rámci rozličných štipendií navštevovali a navštevujú letné školy poľského jazyka ako aj semestrálne študijné pobyty na jednotlivých univerzitách. 

Katedru i program, ktorý sa realizoval v rámci Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky, založila a takmer dve desaťročia viedla prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. Štúdium bolo postavené na širšej slavisticko-filogickej báze s profiláciou na poľský, bulharský a bieloruský jazyk. Keďže dlhodobo bol najväčší záujem o štúdium poľského jazyka a kultúry, čo súviselo aj so spoločenskou objednávkou spojenou s perspektívou rozvoja poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, katedra pripravila inovovaný program Stredoeurópske štúdia so zameraním na poľský jazyk a kultúru. Program bol akreditovaný v roku 2012, štúdium sa začalo v školskom roku 2012/2013 a vo februári 2013 sa zmenil aj názov katedry. Študijný program slavistika v súčasnosti pokračuje už iba na treťom stupni doktorandského štúdiá v rámci programu slovanské jazyky a literatúry.