Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Marek Mitka – témy záverečných bakalárskych prác v akademickom roku 2014/2015

1. K poetike próz Jarosława Iwaszkiewicza po roku 1945

2. K poetike prozaických textov Andrzeja Stasiuka

3. K poetike básnických textov Andrzeja Stasiuka

4. Medzi poéziou a poptextom (poetika tvorby Marcina Świetlického)

5. Stredná Európa v esejach Andrzeja Stasiuka a Jurija Andruchovyča

6. Smútok a melanchólia v prozaických textoch Jerzyho Pilcha

7. Preklad rozprávky z poľštiny do slovenčiny (W. Widłak, W. Chotomska a i.)

8. Écriture feminine alebo poetika „ženského písania“ v prózach Olgy Tokarczukovej

9. K poetike experimentálnej prózy v stredoeurópskom kontexte po r. 1989 (Michal Ajvaz a Tomáš Horváth)

10. K poetike básnickej tvorby debutantov po roku 2000 v stredoeurópskom kontexte (Justyna Bargielska, Marcela Veselková a i.)

11. K poetike prozaického textu a jeho filmovej adaptácie (A. Stasiuk – Haličské poviedky, J. Andrzejewski – Popol a diamant, J. Iwaszkiewicz – Slečny z Vlčian a i.) – možných viac prác