Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Uplatnenie

Možnosť uplatnenia sa po štúdiách programu Stredoeurópske štúdiá
je najmä v týchto oblastiach:

  • v diplomacii a medzinárodných inštitúciách
  • v masmédiách (manažér, zahraničný spravodajca, redaktor, asistent ... )
  • v kultúrno-spoločenských inštitúciách ako interkultúrny mediátor a manažér výmeny kultúrnych hodnôt
  • v hospodárskej a podnikateľskej sfére ( turizmus a cestovný ruch, medzinárodná regionálna spolupráca, príprava projektov ) ako prekladateľ a tlmočník
  • v štátnej službe, v treťom sektore a mimovládnych organizáciách
  • v redaktorskej, vydavateľskej a vedeckovýskumnej oblasti