Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Pre uchádzačov

Milé študentky a študenti,
sme radi, že sa zaujímate o študijný program Stredoeurópske štúdiá  a chcete sa učiť jazyky a kultúry, ktoré Vám otvoria brány nielen k najbližším susedom, ale aj do širších európskych štruktúr. Ponúkajú sa možnosti získania štipendií a ďalšieho štúdia na zahraničných univerzitách. Program Stredoeurópske štúdia je zameraný na krajiny V4 (Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko) a V4 + (Ukrajina a Bielorusko), podporil ho International Visegrad Fund, Visegrad University Studies Grants No. 61200006. Počas štúdia sa orientujeme na výučbu jazykov a kultúr krajín V4 a V4+ s dôrazom na poľštinu, ukrajinčinu, slovenčinu pre cudzincov, ale aj nemčinu, bieloruštinu, maďarčinu ako voliteľné jazyky. Všetky jazyky sa vyučujú od základov.

Prečo študovať stredoeurópske štúdiá na Prešovskej univerzity v Prešove ?
Známe slovenské príslovie hovorí, že zlý sused je horší ako povodeň  či krupobitie, ale dobrý sused je často lepší ako vlastná rodina. Treba ho však (s)poznať ! Poznáme my, Slováci, dobre svojich najbližších susedov ?  Ani nie, veľmi ... a pritom cez susedov sa nám otvára takmer celá Európa. Aj preto Vám ponúkame študijný program, ktorý je zameraný na poznávanie susedov a perspektívnu spoluprácu s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života.

Čo ponúka program ?
Štúdium má interdisciplinárny charakter a je koncipované podľa  overeného medzinárodného modelu tzv. „kultúrnych štúdií“ (Cultur Studies). Podobné programy sa tešia veľkej popularite na špičkových univerzitách v USA, Nemecku, Francúzsku, ale aj v susedných stredoeurópskych univerzitných centrách ako Praha, Krakov, Budapešť či Ľubľana. Jednotlivé predmety štúdia vychádzajú z kultúrnych tradícií strednej Európy, ale aj aktuálneho stavu európskej integrácie, regionálnej a cezhraničnej  spolupráce.

Program má otvorený charakter a skladá sa z niekoľkých základných modulov:

 • praktická výučba jazykov: semináre so zahraničným lektorom v systéme európskeho referenčného rámca, základy prekladania a tlmočenia: poľský jazyk (povinný jazyk A), nemčina, ukrajinčina, maďarčina (voliteľný jazyk B)
 • kultúrna história:  prehľad o stredoeurópskej kultúre (literatúra, film, médiá, divadlo ...), spoločenskom živote, histórii a politike
 • praktické znalosti z tvorby a prekladania umeleckých textov, hospodárskych a  reklamných materiálov, základy geopolitiky, manažovania cestovného ruchu a kultúry
 • interkultúrna komunikácia v praxi: prednostné študijné pobyty v zahraničí, možnosť cestovať a využívať štipendiá na kratšie a dlhšie študijné pobyty v atraktívnych mestách strednej Európy (Praha, Krakov,Varšava, Budapešť, Brno, Viedeň, Berlín... ), možnosť pokračovania štúdia aj v zahraničí

Čo garantuje program?
Jazykovú prípravu, ktorá bude prostriedkom, cestou k lepšiemu spoznaniu kultúry, histórie a spoločenského života našich najbližších susedov (Poliakov, Čechov, Ukrajincov, Maďarov, Rakúšanov, Nemcov... ). Jazykové kompetencie i kultúrny rozhľad, ktoré pootvoria brány do budúcich profesií zameraných na cezhraničnú regionálnu spoluprácu, marketing a manažment cestovného ruchu, obchodnej spolupráce a kultúry.   

Čo po štúdiách?
Možnosť uplatnenia sa najmä v týchto sférach:

 • v diplomacii a medzinárodných inštitúciách
 • v masmédiách (manažér, zahraničný spravodajca, redaktor ... )
 • v kultúrno-spoločenských inštitúciách ako interkultúrny mediátor a manažér výmeny kultúrnych hodnôt
 • v hospodárskej a podnikateľskej sfére ( turizmus a cestovný ruch, medzinárodná regionálna spolupráca, príprava projektov ) ako prekladateľ a tlmočník
 • v štátnej službe, v treťom sektore a mimovládnych organizáciách
 • v redaktorskej, vydavateľskej a vedeckovýskumnej oblasti

A ešte niečo ....

 • Prešovská univerzita je omnoho viac ako vzdelanie...
 • Prešov je tradičné univerzitné a študentské centrum, tretie najväčšie mesto na Slovensku a sídlo najväčšieho samosprávneho kraja s bohatou stredoeurópskou historickou tradíciou
 • Prešov je kultúrnym mestom (divadlá, galérie, múzeá, filmový klub, vedecká knižnica ... )
 • Prešov je mestom zaujímavých domácich i zahraničných festivalov (Akademický Prešov, POCITY, Jazz Prešov. Spievajúci básnici ...)
 • Prešov je mestom kvalitnej hudby, alternatívnych klubov a kaviarní ...