Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijné programy

Aktuálne sa v rámci katedry realizuje študijný program Stredoeurópske štúdiá, ktorý má interdisciplinárny charakter a rešpektuje danosti konkrétneho kultúrneho areálu strednej Európy. Rozvoj programu v rokoch 2013-2016 finančne podporuje Visegrad Fund. Program vychádza z dôslednej filologickej prípravy a štúdia sociokultúrnych súvislostí  a predstavuje integráciu filologických a spoločensko-vedných disciplín. Znamená to, že dôraz sa kladie na výučbu jazykov, základov prekladu a tlmočenia ako aj poznania historických a kultúrnospoločenských súvislostí regiónu strednej Európy. Profiláciu programu garantujú členovia Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky FF PU, ale na realizácii programu    participujú aj členovia príbuzných inštitútov a katedier (histórie, politológie, geografie, manažmentu ...).

Predkladaný  program vychádza z opisu študijného odboru a zároveň je koncipovaný  v intenciách medzinárodného modelu tzv. „kultúrnych štúdií“ (Cultur Studies ), kde filologická báza (jazyková príprava) vystupuje zo svojej systémovo-opisnej uzavretosti a smeruje  k aplikovateľnému synkretizmu a pragmatickej interdisciplinarite. V princípe sa tu napĺňa téza sformulovaná v opise odboru, kde sa píše o „zameraní na integráciu filologických, humanitných resp. sociálnych vied“.  Podobné programy sa realizujú napríklad na univerzitách: UK Bratislava, UKF Nitra, KU Praha, MU Brno, UJ Krakov, PPKE Pilíšska Čaba, WSZH Bielsko Biala, UAM Poznaň, Univerzita Ľubľana a pod. Je to integrované štúdium  niekoľkých prirodzených a synergických zložiek: praktický jazyk, filológia, interkultúrna komunikácia, preklad, história, kultúra a základy politológie, manažmentu kultúry a cestovného ruchu.

Odbor vychádza zo spoločných kultúrnych  tradícii širšie chápaného regiónu strednej Európy, ale aj z aktuálneho stavu európskej integrácie a regionálneho rozvoja a spolupráce. Základný rámec už takmer dve desaťročia vytvára iniciatíva krajín V4 s pestrou škálou možností regionálnej spolupráce nielen v oblasti hospodárstva a cestovného ruchu, ale aj vo vede, školstve a kultúre. Z pohľadu dlhodobej perspektívy uplatnenia absolventov tohto odboru na trhu práce sme implementovali do programu aj rozvíjajúci sa projekt východného partnerstva v rámci EÚ a V4, kde dôležitú rolu zohrávajú v regióne Nemecko i Poľsko. Aj z týchto pragmaticko-geopolitických dôvodov sa „naše“ ponímanie strednej Európy a stredoeurópskych štúdií  rozširuje smerom na západ (nemecká jazyková oblasť) aj na východ (Ukrajina a čiastočne Bielorusko). Prirodzene, že tieto aspekty sú ukotvené v kultúrno-historických kontextoch, čo spolu s výučbou konkrétnych jazykov areálu plne rešpektujeme aj v štruktúre študijného programu.   

Poľský kultúrny kontext a jazykovú prípravu  garantujú  členovia katedry stredoeurópskych štúdií s dominantným lektorátom poľského jazyka, knižnicou budovanou  od roku 1968 a multimediálnou učebňou. Polonistická profilácia katedry bola vždy určujúca aj v predchádzajúcom programe s názvom  slavistika v rokoch (1993 – 2010). Dôkazom je aj vyškolenie troch polonisticky orientovaných doktorandov, aktuálne interných členov katedry ako aj školenie ďalších v programe slovanské  jazyky a literatúry.

Výučbu ukrajinského jazyka a kultúry ako alternatívneho profilujúceho jazyka zabezpečujú členovia katedry ukrajinského jazyka a literatúry. Ide o pracovisko s niekoľko desaťročnou tradíciou, ktorá má bohatú knižnicu a v celoslovenských reláciách špičkové garantovanie odborníkmi.  Výsledkom je bohatá publikačná činnosť, vrátane moderných učebníc ukrajinčiny intenzívne kontakty s podobne zameranými pracoviskami na Ukrajine a skúsenosti vo výučbe ukrajinčiny ako cudzieho jazyka. 

Podobný charakter má aj katedra germanistiky s odborníkmi na dejiny kultúry i reálie nemeckého jazykového areálu, ako aj praktickou výučbou nemeckého jazyka na všetkých úrovniach. Slovakistické disciplíny garantujú pedagógovia z katedry slovenského jazyka,  ktorá má niekoľko desaťročnú tradíciu,  medzinárodné renomé i skúsenosti  s výučbou slovenčiny ako cudzieho jazyka. Vysokú odbornú úroveň  ( niekoľko programov v troch stupňoch ) má aj inštitút histórie, ktorý sa vedecky orientuje najmä na otázky slovenskej histórie v stredoeurópskom kontexte, čo celkom prirodzene zapadá aj do predkladaného programu. Rovnako na tomto pracovisku sa profiluje   aj lektorát maďarského jazyka, pričom praktická výučba jazyka sa tu prelína s prezentáciou spoločných slovensko – maďarských duchovných  väzieb a tradícií. V týchto reláciách je dôležité aj to, že v novembri 2011 vznikol na PU v Prešove aj nový inštitút maďarského jazyka a kultúry s novo akreditovaným študijným programom maďarský jazyk a kultúra v kombinácii v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.  

Praktickú profiláciu programu zabezpečujú aj disciplíny, garantované odborníkmi z fakulty manažmentu, ktorá sa tiež zameriava na regionálnu spoluprácu v rámci krajín V4 a Euroregiónu Karpaty.  Kultúrno– politicky profilované disciplíny garantujú  členovia katedier politológie a geografie, ktoré  sa vedecko – výskumne i pedagogicky v nosných predmetoch zameriavajú na problematiku regionálneho rozvoja  a spolupráce  v rámci stredoeurópskych krajín  a štátov V4.  Katedra geografie spolupracuje s mnohými geografickými pracoviskami na univerzitách v zahraničí. Z mnohých hodno spomenúť  Uniwersytet Jagielloński v Krakove, Uniwersytet Lódzki v Lodži a Uniwersytet Śląski v Sosnowci v Poľsku, Palackého univerzitu v Olomouci, Karlovu univerzitu v Prahe a Ostravskú univerzitu v Ostrave v Česku, Univerzitu v Maribore v Slovinsku, Univerzitu v Záhrebe v Chorvátsku. Ďalšie kontakty má katedra s Inštitútom geografie na Karl Franzens Universität Graz v Rakúsku.