Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Katedra

Katedra stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove nadväzuje na dvadsaťročnú tradíciu katedry slavistiky (1993), ale aj na takmer polstoročnú tradíciu, ktorá sa spája so vznikom lektorátu poľského jazyka a kultúry (1968).

Program Stredoeurópske štúdiá, ktorý sa v súčasnosti realizuje na katedre bol akreditovaný v roku 2012, štúdium sa začalo v školskom roku 2012/2013 a od februára 2013 sa uvádza aj súčasný názov katedry.

V novom programe sme sa koncepčne inšpirovali dynamickejším a otvorenejším modelom „areálovej slavistiky a kultúrnych štúdií“. Podobné programy sa tešia veľkej popularite na špičkových univerzitách v USA, Nemecku, Francúzsku, ale aj v susedných stredoeurópskych univerzitných centrách ako Praha, Brno, Krakov, Poznaň, Budapešť. Vychádzame z aktuálneho stavu európskej a stredoeurópskej spolupráce a integrácie. Program je primárne postavený na jazykovej príprave a kultúrnom prehľade, ale oveľa výraznejšie sa v ňom rešpektujú aj aktuálne požiadavky na trhu práce (cezhraničná spolupráca, cestovný ruch, kultúrna turistika a pod.).

Program Stredoeurópske štúdiá má otvorený charakter a skladá sa z niekoľkých základných modulov. Prvoradá je praktická výučba jazykov, teda semináre so zahraničným lektorom v systéme európskeho referenčného rámca a základy prekladania a tlmočenia. Aktuálne ponúkame poľský jazyk ako povinný jazyk A a ďalšie jazyky ako ukrajinčina, nemčina, maďarčina, ale aj bieloruština a bulharčina ako voliteľné jazyky B. Dôležitou zložkou základného modulu je aj  kultúrna história - prehľad stredoeurópskych literatúr, spoločenského života, histórie, filmu, médií, divadla a pod. Jazykové znalosti sa prehlbujú počas praktických seminárov z prekladu umeleckých textov, hospodárskych a  reklamných materiálov, ale aj základov cezhraničnej spolupráce a manažovania cestovného ruchu a kultúry.

Filologické disciplíny, čo je jadro programu, garantujú členovia vlastnej katedry a inštitútu. Keďže sme otvorení veľmi radi spolupracujeme s kolegami z katedier histórie, germanistiky, prekladateľstva a tlmočníctva. Na programe participujú aj špičkoví odborníci na cezhraničnú spoluprácu, medzinárodný turizmus z katedry geografie a regionálneho rozvoja Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ale spolupracujeme aj s Fakultou manažmentu PU. Sloganom našej katedry i programu je heslo: Spoznaj svojho suseda! Rovnako sme presvedčení, že malé jazyky majú v Európskej únii budúcnosť a svoje dôležité miesto! Jazykovú a filologickú prípravu vnímame ako prostriedok, cestu k lepšiemu spoznaniu kultúry, histórie a spoločenského života našich susedov (Poliakov, Čechov, Ukrajincov, Maďarov a Rakúšanov). Jazykové kompetencie i kultúrny rozhľad, pootvoria absolventom brány do budúcich profesií zameraných najmä na medzinárodnú diplomaciu v najširšom zmysle slova, cezhraničnú regionálnu spoluprácu, marketing a manažment cestovného ruchu, obchodnej spolupráce a kultúry.

Možnosti sa však ponúkajú aj v hospodárskej a podnikateľskej sfére: turizmus a cestovný ruch, medzinárodná regionálna spolupráca, príprava projektov, ale aj v profesiách prekladateľ a tlmočník v štátnej sfére, diplomacii a medzinárodných inštitúciách. Dodávam, že po úspešnej akreditácii, ďalším dôkazom nášho správneho rozhodnutia je aj „motivačný“ Visegrad University Studies Grant, ktorý sme nedávno získali na trojročné obdobie (2013-2016) z nadácie Visegrad Fund, práve na podporu a rozvoj programu Stredoeurópske štúdiá.