Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.

 • docentka v študijnom odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry
 • vedúca katedry stredoeurópskych štúdií

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

 • 2003 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Mgr.) , Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, študijné odbory: poľský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra
 • 2007 – vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, interné doktorandské štúdium na katedre slavistiky, vedný odbor: slavistika – slovanské jazyky (73-09-9)
 • 2014 – vedecko-pedagogický titul docent, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry
 • 2003 – doplňujúce pedagogické štúdium, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pedagogická spôsobilosť na výučbu slovenského jazyka a literatúry, štátna skúška z pedagogiky a psychológie
 • júl 1999 – Letnia szkoła języka i kultury polskiej, Univerzita Marie Curie-Skłodowskej, Lublin (Poľská republika)
 • júl 2001 – Kurs polonistyczny dla studentów lektoratów języka polskiego, Univerzita Marie Curie-Skłodowskej, Lublin (Poľská republika)


Odborné zameranie

 • porovnávací výskum súčasného poľského a slovenského jazyka
 • korpusová lingvistika
 • odborný preklad z/do poľského jazyka (oblasti: právo sociálneho zabezpečenia, cezhraničná spolupráca, filozofia, lesníctvo a i.)
 • jazyk odborných a umeleckých prekladov

Priebeh zamestnaní

 • 1.10.2006 – súčasnosť: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra slavistiky (2006 – 2013)/Katedra stredoeurópskych štúdií (od r. 2013)

Priebeh pedagogickej činnosti

 • Celková dĺžka pedagogickej praxe: 7 rokov Aktuálne vyučované disciplíny: Súčasný spisovný poľský/slovenský jazyk (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia), Jazykové cvičenia – poľský/slovenský jazyk, Prekladateľský seminár (poľský jazyk – slovenský jazyk), Teória prekladu, Základy jazykovej komunikácie, Písomný prejav (poľský/slovenský jazyk) 

Členstvá a funkcie

 • členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave (od r. 2004)
 • členka Stowarzyszenia BRISTOL polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – Spoločnosť poľských a zahraničných učiteľov poľskej kultúry a poľského jazyka ako cudzieho (od r. 2011)
 • členka skúšobnej komisie pre odbornú skúšku tlmočníka a odbornú skúšku prekladateľa z odboru poľský jazyk (2008, 2010, 2012)
 • členka Redakčnej rady FF PU pre slovanské jazyky (od r. 2013)
 • Erasmus koordinátorka pre Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií (od r. 2011)
 • správkyňa študijných programov a odporúčaných študijných plánov v systéme Mais (od r. 2005)

Zapojenosť do vedeckých projektov

 • VEGA č. 1/3707/06, Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska, 2006 – 2008, spoluriešiteľka
 • Operačný program výskum a vývoj, ŠF, 7 CR, č. ITMS 26220120044, Dovybavenie a rozšírenie lingvokultorologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti, 2010 – 2013, spoluriešiteľka
 • VEGA č. 1/0235/11, Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike, 2011 – 2013, zástupkyňa
 • Medzinárodný projekt Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach – grant ministerialny w ramach narodowego programu rozwoju humanistyki (Alternatívne spôsoby tvarovania obrazu sveta v jazykovom systéme a v textoch – ministerský grant v rámci národného programu rozvoja humanistiky), vedúci grantu: prof. dr hab. Ryszard Tokarski – Univerzita Marie-Curie Skłodowskej v Lubline (Poľsko), č. 12H 12 02 02 81, 2013 – 2016, spoluriešiteľka
 • Visegrad University Studies Grant, Course/Program Title: Central European Studies (Program focused on V4 and V4+/Ukraine and Belarus), No. 61200006, 2013 – 2015, spoluriešiteľka
 • Projekt KEGA, č. 007PU-4/2014, Moderné učebnice na podporu internacionalizácie výučby v novom študijnom programe Stredoeurópske štúdiá, 2014 – 2016, zástupkyňa 

Najvýznamnejšie publikácie

 • AAB – vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  VOJTEKOVÁ, M.: Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2008. 163 s. Elektronická publikácia:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova1
 • ACB – vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  SOKOLOVÁ, M. – VOJTEKOVÁ, M. (30%) – MIROSŁAWSKA, W. – KYSEĽOVÁ, M.: Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2012. 336 s. Elektronická publikácia:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sokolova1
 • BCI – skriptá a učebné texty
  VOJTEKOVÁ, M.: Ortografia poľského jazyka. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2013. 71 s. Elektronická publikácia: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova2 

Kompletný zoznam publikácií je dostupný v katalógiu evidencie publikačnej činnosti Prešovskej univerzity: http://www.pulib.sk/web/kniznica/epc/autor/Marta+Vojtekov%C3%A1

Kontakt

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
marta.vojtekova@unipo.sk