Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Mgr. Marek Mitka, PhD.

 • Odborný asistent
 • Absolvent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (2004) v aprobácii Slavistika – slovenský jazyk a literatúra, v roku 2008 získal na FF PU vedeckú hodnosť PhD. v odbore 81-02-9 literárna veda

Študijné pobyty a pedagogické pôsobenie na zahraničných univerzitách

 • 2001: Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Tărnove, Bulharsko – letná jazyková škola
 • 2002: Katolícka univerzita v Lubline, Poľsko – letná jazyková škola
 • 2002: Rzeszovská univerzita v Rzeszove, Poľsko – krátkodobý výmenný pobyt
 • 2003: Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Bulharsko – semestrálny študijný pobyt
 • 2005: Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Bulharsko – krátkodobý výskumný pobyt
 • 2006: Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Bulharsko – letná jazyková škola
 • 2009 – 2013: Jagelovská univerzita v Krakove, Poľsko – lektor slovenského jazyka a kultúry


Oblasť výskumu

Súčasná slovenská, česká, poľská a bulharská literatúra; teória literatúry, literárna kritika; dejiny, teória a kritika prekladu; didaktika umeleckého a odborného prekladu; didaktika slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov

Vyučované disciplíny

Stredoeurópske literatúry a kultúry, Interpretácia a preklad, Základy literárnej komunikácie, Prekladateľský seminár, Kapitoly zo slavistiky, Frazeológia a preklad, Svetová literatúra, Slovensko-slovanské kultúrne vzťahy, Kreatívne písanie, Lektorské cvičenia zo slovenčiny

Riešenie vedecko-výskumných projektov

 • VEGA 1/3707/06 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska, ved. riešiteľka – prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.  
 • VEGA 1/0318/09 Slovenčina a slovanské jazyky z konfrontačného hľadiska, ved. riešiteľka – prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.  
 • KEGA 160-040PU-4/2010 Interkultúrne a komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, ved. riešiteľ doc. PhDr. Peter Káša, CSc.
 • VEGA 1/3716/06 Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch, ved. riešiteľka prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
 • VEGA 1/0025/09 Genologické a medziliterárne štúdie, ved. riešiteľka prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.
 • VEGA č. 1/0086/09 Kultúrno-historické udalosti 20. storočia a ich umelecká reflexia v Strednej a Západnej Európe, ved. riešiteľ Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.
 • VEGA č. 1/0499/09 Vývinové tendencie slovenskej literatúry 50-tych a 60-tych rokov XX. storočia, ved. riešiteľ doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc.
 • Grantový projekt Central European Studies Program focused on V4 and V4+, Visegrad Fund University Grants č. 612 00004, ved. riešiteľ doc. PhDr. Peter Káša, CSc.
 • VEGA 1/0048/13 Súčasná slovenská literatúra a kultúra v súradniciach európskeho umenia, ved. riešiteľ doc. Mgr. Ján Gavura, PhD.

Aktívna účasť na najvýznamnejších vedeckých konferenciách a seminároch

 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 (vedecký seminár s medzinárodnou účasťou), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 27. – 28. 5. 2004.
 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II. (vedecký seminár s medzinárodnou účasťou), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 22. – 23. 5. 2006.
 • Slovensko – slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 4. 10. – 7. 10. 2006.
 • Jazyk a medzikultúrna komunikácia (medzinárodná vedecká konferencia), Fakulta ruskej filológie Štátnej pedagogickej univerzity Maksima Tanka v Minsku a Fakulta slavistiky Pedagogickej univerzity vo Vilniuse, Minsk – Vilnius, 24. 4. – 29. 4. 2007.
 • Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 20. 5. – 21. 5. 2008.
 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. (vedecký seminár s medzinárodnou účasťou), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 26. 5. – 27. 5. 2008.
 • Z warsztatu współczesnego słowacysty (medzinárodná vedecká konferencia), Filologická fakulta Jagelovskej univerzity v Krakove, Krakov, 20. – 22. 11. 2008.
 • Slavistika v premenách času (Z problematiky jazykovednej a literárnovednej komparatistiky) (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 23. 4. – 24. 4. 2009.
 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 26. 5. – 27. 5. 2009.
 • Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa) (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 23. 4. – 24. 4. 2010.
 • Czarny romantyzm – przypadek słowacki (medzinárodná vedecká konferencia), Instytut slawistyki zachodniej i południowej, Uniwersytet warszawski a Slovenský inštitút vo Varšave, 16. 6. – 17. 6. 2011.
 • Poznawcze wartości badania i nauczania literatury obcej (medzinárodná vedecká konferencia), Polsko-Słowacka komisja nauk humanistycznych Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Rabka-Zdrój, 13. 10. 2011.
 • Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá. (medzinárodný vedecký seminár pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry slavistiky FF PU v Prešove), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 4. 10. 2013.
 • K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. (medzinárodná vedecká konferencia), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 13. –  14. 11. 2013.
 • Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. (medzinárodná vedecká konferencia), Filologická fakulta Jagelovskej univerzity v Krakove, Krakov, 7. – 8. 4. 2014.

Najvýznamnejšie publikácie (za posledných 5 rokov)

 • MITKA, Marek: Fragmentárnosť a tragično v slovanskej próze po roku 1989. Kraków: Scriptum 2013, 186 s. ISBN 978-83-60163-98-6.
 • MITKA, Marek – DŽUNDOVÁ, Ivana – KÁŠA, Peter: Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia: stredoeurópske súvislosti. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis 2011, 395 s. ISBN 978-80-555-0456-8
 • MITKA, Marek: O pohyblivom smútku a skrytej radosti (K typológii subjektu v prozaických textoch E. Hlatkého a Ballu). In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIII, č. 5., 2008, s. 25 – 38, ISSN 1335 – 1702 (1. časť); Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIII, č. 6., 2008, s. 39 – 43, ISSN 1335 – 1702 (2. časť).
 • MITKA, Marek: „Volali ste ma Degarmo“ (Súperiace identity a intertextualita). In: Romboid (Literatúra/Umelecká komunikácia), XLIV, č. 5 – 6, 2009, s. 36 – 44, EV 164/08, ISSN 0231 – 6714.
 • MITKA, Marek: Čriepky enigmatického jazyka. Priblíženie k Ultima Thule (k poetike próz Jáchyma Topola, Edmunda Hlatkého, Olgy Tokarczukovej a Andrzeja Stasiuka). In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č. 6., 2009, s. 20 - 32 , ISSN 1335 – 1702 (1. časť); Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č. 7., 2009, s. 39 – 48, ISSN 1335 – 1702 (2. časť).
 • MITKA, Marek: Tomáš Horváth medzi fabuláciou a sujetovaním (O hre, dekonštrukcii a „kastrácii“ postavy)In: Episkop – Konstantinovi četenija 13. „Igri i igrački”. Fakultet po chumanitarni nauki pri Šumenski universitet „Episkop Konstantin Preslavski”, Šumen: Izdatelstvo na Šumenski universitet Ep. Konstantin Preslavski 2008, s. 271 – 285, ISBN 978-954-577-514-7.
 • MITKA, Marek: K intertextuálnej lektúre (Borgesovho) Alefu. In: Slovo o slove 14. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov: PF PU, 2008, s. 257 - 263, ISBN 978-80-8068-752-6.
 • MITKA, Marek: Intertextualita v prózach Tomáša Horvátha a Ballu (Poznámky k typológii, poetike a axiológii pojmu) In: Teória umeleckého diela 3, ed. V. Žemberová. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2008, s. 111 – 128, ISBN 978-80-8068-742-7.
 • MITKA, Marek: K monumentalizácii krajiny v prozaických textoch Olgy Tokarczukovej a Andrzeja Stasiuka. In: Z warsztatu współczesnego słowacysty (Studia słowacystyczne dedykowane pamięci Profesor Marii Honowskiej), red. H. Mieczkowska, A. Hudymač, Z. Babik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jegiellońskiego, 2010, s. 259 – 266, ISBN 978-83-233-2884-1.
 • MITKA, Marek: Suplovaný tenis Michelangela Antonioniho (o motywie nieustającej śmierci w opowiadaniach Vladimíra Balli). In: Czarny romantyzm – przypadek słowacki, ed. J. Goszczyńska, A. Kobylińska. Warszawa: Instytut slawistyki zachodniej i południowej 2011, s. 88 – 100, ISBN 978-83-7151-056-4.
 • MITKA, Marek: Vzdorovanie apokalypse v prozaických textoch Jáchyma Topola a Edmunda Hlatkého. In: Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch (zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 20. – 21. mája 2008), ed. A. Valcerová. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2008, s. 224 – 240, ISBN 978-80-8068-864-6.
 • MITKA, Marek: K charakteru zotrvačnosti a melanchólie v románoch Davida Albahariho a Jáchyma Topola. In: Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky) (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23. – 24. apríla 2009 pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. PhDr. Štefana Tóbika, CSc., 40. výročia založenia lektorátu poľského jazyka na FF UPJŠ/PU, 15. výročia založenia Katedry slavistiky FF UPJŠ/PU), ed. J. Dudášová, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2009, s. 354 – 365, ISBN 978-80-555-0041-6
 • MITKA, Marek: Rozprávanie ako významotvorné gesto a postoj k svetu (Nad textami Stanislava Rakúsa). In: Medzi umením a vedou (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. marca 2010 v Prešove pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa), M. Součková (ed.). Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2010, s. 132 – 138, ISBN 978-80-555-0151-2.
 • MITKA, Marek: Pokorené korene alebo Universitas in memoriam. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č. 3., 2009, s. 3 - 5 , ISSN 1335 - 1702.
 • MITKA, Marek: Deleuze, zotrvačnosť a melanchólia. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č. 7., 2009, s. 3 - 6 , ISSN 1335 – 1702.
 • MITKA, Marek: Inšpektor Estrade zo Scotish Yardu (K modelovaniu intertextuality v prózach T. Horvátha a Ballu). In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. (zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 25. – 26. mája 2009 v Prešove), ed. M. Součková. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2010, s. 156 - 169, ISBN 978-40-723-0321-2
 • MITKA, Marek - STASIUK, Andrzej: *** (V kuchyni si uvedomujeme svoju smrteľnosť), *** (Jeseň, október, tesne pred súmrakom), *** (Bezdomovci v kríkoch pijú víno) et. al. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIII, č. 11., 2008, s. 5 – 7, ISSN 1335 - 1702.
 • MITKA, Marek – GOSPODINOV, Georgi: Zajac lásky, Správy, Suicide (Fotografia Russela Sorgiho, 1942) et al. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č. 3., 2009, s. 13 - 16 , ISSN 1335 - 1702.
 • MITKA, Marek: Tu je pies pogrzebany! In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XIV, č.12., 2009, s. 3 - 5, ISSN 1335 - 1702.
 • MITKA, Marek: Najbásne podľa... Mareka Mitku. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XVII, č. 1., 2012, s. 3 – 8, ISSN 1335 – 1702.
 • MITKA, Marek – GOSPODINOV, Georgi: K prírodným dejinám záchoda. In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, XV, č. 2., 2010, s. 28 - 31 , ISSN 1335 - 1702.

 Členstvo vo vedeckých komisiách, redakčných radách, medzinárodných orgánoch a porotách súťaží

 • od 01. 12. 2004 člen redakčnej rady literárneho časopisu RAK – Revue aktuálnej kultúry.
 • od 01. 04. 2006 do 01. 12. 2006 člen medzinárodnej poroty literárnej súťaže Román 2006, vyhlásenej vydavateľom K. K. Bagalom a kultúrnou agentúrou L.C.A Publishers group v Bratislave.
 • v roku 2007 člen medzinárodnej poroty súťaže Slovenská literárna cena cien 2006, vyhlásenej časopisom Rak – Revue aktuálnej kultúry
 • v roku 2008 člen celoslovenskej poroty literárnej súťaže Jašíkove Kysuce 2008
 • v roku 2009 člen medzinárodnej poroty súťaže Slovenská literárna cena cien 2007, vyhlásenej časopisom Rak – Revue aktuálnej kultúry
 • od 13. 08. 2009 do 13. 10. 2009 člen poroty literárnej súťaže Básne 2009 Datalock, vyhlásenej vydavateľom K. K. Bagalom a agentúrou literarnyklub.sk v Bratislave
 • v roku 2009 člen celoslovenskej poroty literárnej súťaže Jašíkove Kysuce 2009
 • v roku 2010 člen medzinárodnej poroty súťaže Slovenská literárna cena cien 2008, vyhlásenej časopisom Rak – Revue aktuálnej kultúry
 • v roku 2011 člen medzinárodnej poroty súťaže Slovenská literárna cena cien 2009, vyhlásenej časopisom Rak – Revue aktuálnej kultúry
 • v roku 2014 člen medzinárodnej poroty súťaže Slovenská literárna cena cien 2012, vyhlásenej časopisom Rak – Revue aktuálnej kultúry