Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

prof. PhDr. Peter Káša, CSc.

 • profesor pre odbor 81.02-9 Teória a dejiny slovenskej literatúry

Vzdelanie a vedecký postup 

 • Gymnázium Trebišov (1978 – 1982)
 • UPJŠ Košice, Filozofická fakulta Prešov, odbor: slovenský jazyk a literatúra – dejepis (1982 – 1987)
 • Vedecká hodnosť (CSc.): vedný odbor 81.02-9: Teória a dejiny slovenskej literatúry (1995), Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava. Názov kandidátskej práce: Raná tvorba P. J. Šafárika (Texty a kontexty)
 • Vedecko-pedagogický titul (doc.): vedný odbor 81.02-9 Teória a dejiny slovenskej literatúry (2001), FF PU Prešov. Názov habilitačnej práce: Medzi estetikou a ideológiou (Literárnohistorické a komparatívne štúdie)

Zamestnania

 • Bábkové divadlo Košice – dramaturg (1987 – 1989)
 • Prešovské noviny - kultúrny redaktor (1989)
 • FF UPJŠ Prešov - interný vedecký ašpirant (1989 - 1993)
 • FF UPJŠ Prešov - odborný asistent (1993 - 2001)
 • FF PU Prešove - docent, katedra slavistiky (2001 – 2011)
 • UJS Komárno - docent, katedra slovenského jazyka a literatúry (2011 – 2012)
 • FF PU Prešov – docent, katedra slavistiky (od 2012)


Pôsobenie v zahraničí

 • Varšavská univerzita Varšava, Poľsko - lektor slovenského jazyka a kultúry (1995 - 1999)
 • FF PPKE Pilíšska Čaba, Maďarsko - lektor slovenského jazyka a kultúry (2004 – 2008)

Oblasť výskumu

 • Dejiny stredoeurópskych a západoslovanských kultúr a literatúr v 19. a 20. storočí, literárna a kultúrna komparatistika

Riešenie vedecko-výskumných projektov

 • Vedúci grantového projektu Interkultúrne a komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočia v stredoeurópskom kontexte, KEGA 160-040PU-4/2010, 2010-2011, členovia tímu: Mgr. Marek Mitka, PhD., Mgr. Ivana Džundová, PhD.
 • Účasť na riešení grantového projektu Fenomén mesianizmu v kontextoch duchovnej identity Slovákov a jeho filozofické, teologické a literárnohistorické reflexie, VEGA, A, 1/7326/20, 2000 – 2002, vedúci: prof. R. Dupkala FF PU
 • Účasť na riešení poľského medzinárodného grantového projektu Literatury slowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europa i światem, Nr. 115/E-343/SPB/MSN/H-01/DZ 195/2003-2005.
 • Účasť na riešení maďarského medzinárodného grantového projektu Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése ( Štruktúrny a obsahový rozvoj vysokoškolského vzdelávania) HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0020/1.0.
 • Účasť na riešení grantového projektu Alternatívne divadlo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia, VEGA 1/1431/04, vedúci: prof . Karol Horák, FF PU
 • Účasť na riešení grantového projektu Kultúrno-historické udalosti 20. storočia a ich umelecká reflexia v Strednej a Západnej Európe, VEGA 1/0086/09, vedúci Mgr. Ján Gavura FF PU

Publikácie (najvýznamnejšie)

 • Káša, P.: Medzi textami a kultúrami. Slovenská literatúra prvej polovice 19. storočia v stredoeurópskom kontexte. Prešov, FF PU 2011.
 • Káša, P.: Medzi estetikou a ideológiou. Literárnohistorické a komparatistické štúdie. Prešov, FF PU 2001.
 • Káša, P. - Rusnák, J.: Dve štúdie o P. J. Šafárikovi. Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1995.
 • Káša, P.: Okolo romantizmu a realizmu (Slovenská literatúra v stredoeurópskych súradniciach), Prešov, www.pulib.sk , 2012.
 • Ivana Džundová – Peter Káša – Marek Mitka: Komparatívne čítanie slovenskej literatúry 19. storočí - stredoeurópsky kontext, Prešov FF PU, 2011.
 • Káša, P.: Prehľad stredoeurópskych literatúr od počiatkov po súčasnosť. Prešov. www.pulib.sk , 2012. 

 

Členstvo vo vedeckých komisiách a radách

 • Člen Výskumnej skupiny sv.Vojtecha pri Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya PPKE BTK v Piliscsabe. (Szent Adalbert Közép Európa Kutatócsoport ), Ostrihom – Pilíšska Čaba
 • Člen odbornej komisie pre udeľovanie titulov PhD. na FF UK Bratislava v odbore 2.1. 28 slovanské jazyky a literatúry
 • Člen Edičnej rady Vydavateľstva Prešovskej univerzity v Prešove
 • Zahraničný spolupracovník českého časopisu LISTY ( Dvojmesačník pre kultúru a dialóg )
 • Odborný posudzovateľ grantových projektov v odbore slovanské filológie: Grantová agentura Akadémie vied Českej republiky
 • Odborný posudzovateľ príspevkov do poľského odborného komparatistického časopisu PORÓWNANIA (UAM Poznań)
 • Odborný posudzovateľ príspevkov do odborného časopisu SLOVENSKÁ LITERATÚRA ( Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava)