Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Dr. Bożena Kotuła

19 listopad 2003 r. – uzyskanie stopnia naukowego – doktor nauk humanistycznych. Temat rozprawy: Koncepcje nauczania gramatyki języka polskiego w szkołach powszechnych i średnich w latach 1918 – 1939.

1998 r. – kurs dla lektorów języka polskiego organizowany przez MEN, zakończony egzaminem.

1989 – 1990 r. - Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Humanistyczny, Podyplomowe Studium Wiedzy o Filmie, Teatrze i Telewizji.

1979 – 1983 r. - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, kierunek: filologia polska. Praca magisterska: Błędy semantyczne w wypracowaniach absolwentów szkół podstawowych.

 

Praca:

  • 1.10. 2009 r. – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu,  Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Filologii  Polskiej – pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt).
  • 20.09.2004 – 30.08.2009 r.  - Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja) - lektor języka polskiego.
  • 1.11.1998 – 30.10. 2001 r. - Università degli Studi di Padova (Włochy) – lektor języka polskiego.
  • 1992-2011 r. - Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS – Studium Metodyki Języka Polskiego – prowadzenie zajęć z metodyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli z zagranicy.
  • 1.10.1989 – 30.09.1998 r. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Metodyki Nauczania Języka Polskiego i Literatury – pracownik naukowo – dydaktyczny (asystent).
  • 1.09.1983 – 30.08.1989 r. - Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie – nauczyciel języka polskiego.

 

Wybrane publikacje:

 

1.   Słownictwo oceniające jako wyraz kompetencji językowej uczniów liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej, [w:] Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1991, s.161-166.

2.   Umiejętność transformacji tekstu literackiego przez uczniów klasy VIII (miasto; wieś), [w:] Świadomość językowa - Kompetencja - Dydaktyka, red. E. Sękowska, Warszawa 1996, s. 29-35.

3.     Kompetencja językowa i komunikacyjna w programach szkoły podstawowej i średniej po 1990 roku, [w:] Tekst - wypowiedź - dyskurs w dydaktyce szkolnej, red. J. Porayski-Pomsta, J. Podracki, Warszawa 1998, s.135-143.

4.    Terminologia gramatyczna w wybranych programach międzywojennych, [w:] Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918 - 1939, red. L. Jazownik, Zielona Góra 1998, s. 201-210.

5.    Treści etyczne w znaczeniu słowa ręka / ruka (Porównawcza analiza na podstawie polskich i słowackich źródeł leksykograficznych), [w:] Slovensko - slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy, red. J. Dudášová, Prešov 2007, s.232 - 245.  (  współautorstwo z D. Filar)

6.      Dizionario polacco italiano italiano polacco, Bologna 2007. (współautorstwo z V. Nosilia)

7.    Niebezpieczne pokrewieństwo. Kilka refleksji o nauczaniu języka polskiego na Słowacji, [w:] Nauczanie języków pokrewnych, red. J. Baluch, M. Papierz, Kraków 2009, s.141 – 154.

8.   Przekład jako ćwiczenie doskonalące sprawności językowe, [w:] Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny a perspektywy, red. G. Olchowa , Bańska Bystrzyca 2009, s. 217 – 229.

9.    Funkcje semantyczne polskich i słowackich przedrostków łączących się z czasownikami ruchu (Na podstawie polskich i słowackich źródeł leksykograficznych) [w:] Slavistika v premenách času (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23. – 24. apríla 2009). Ved. red. J. Dudášová. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2009, s. 178 –188.

10.   Semantyka polskich i słowackich czasowników ruchu (iść, chodzić - pójść/ ísť, chodiť - pôjsť oraz jechać, jeździć - pojechać i jazdiť) [w:] Dialog kultur V [elektronický zdroj]: mezinárodní vědecká slavistická konference. Editori Oldřich Richterek. Miroslav Půža. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Oftis 2009. 1 CD-ROM, s. 137 – 147.

11.   Frazeologia polskich i słowackich czasowników ruchu (na przykładzie czasowników iść, chodzić - pójść/ ísť, chodiť - pôjsť) [w:] Dialog kultur VI [elektronický zdroj]: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. - 19. ledna 2011 v Hradci Králové. Editori PŮŽA, Miroslav; KONEČNÝ, Jakub. První vydání. Brno : Tribun EU, 2011. 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.

12.  Polskie i słowackie czasowniki ruchu – dylematy tłumacza [w:] Preklad a tlomocenie 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy, red. Biloveský V., Bańska Bystrzyca 2012, s. 110 – 117. ISBN 978-80-557-0444-9.

13.  Translation and Correspondence of Languages and Cultures As Exemplified by Polish and Slovak Verbs of Movement: iść, chodzić / ísť, chodiť, [w:] Zerkadlá translatológie I: Preklad ako nástroj komunikácie, red. Hostová I., Gavurová M., Smetanová M., Preszów 2013, s. 157 – 169. ISBN 978-80-555-0783-5 (współautorstwo z Dorota Filar) 14.

14.    Człowiek jak ptak - metaforyczne użycie czasowników ruchu: lecieć, latać i ich prefiksalnych derywatów w języku polskim i słowackim, [w:] Dialog kultur VII: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 22-23 stycznia 2013 v Hradci Králové.

 

Konferencje:

1. Slovensko - slovanské jazykové, literárne a kultúralne vzťahy, medzinárodna vedecka konferencia, organizator: Katedra Slawistyki, Uniwersytetu Preszowskiego, październik 2006 r., referat: Treści etyczne w znaczeniu słowa RĘKA/ RUKA (Porównawcza analiza na podstawie polskich i słowackich źródeł leksykograficznych). (we współpracy Dorota Filar, Bożena Kotuła)

2. Vyučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy, medzinárodna vedecka konferencia, organizator: Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy, kwiecień 2008 r., referat: Przekład jako ćwiczenie doskonalące sprawności językowe.

3. Dialog kultur V, mezinárodní vědecká slavistická konference, organizator: UHK w Hradec Králové, styczeń 2009; referat: Semantyka polskich i słowackich czasowników ruch (iść, chodzić - pójść/ ísť, chodiť -pôjsť oraz jechać, jeździć - pojechać i słowackiego czasownika jazdiť).

4. Slavistika v premenách času, medzinárodna vedecka konferencia, organizator: Katedra Slawistyki, Uniwersytetu Preszowskiego, 23-24 kwietnia 2009, referat: Funkcje semantyczne polskich i słowackich przedrostków łączących się z czasownikami ruchu (na podstawie polskich i słowackich źródeł leksykograficznych).

5. Dialog kultur VI, mezinárodní vědecká slavistická konference, organizator: UHK w Hradec Králové), 18-19 stycznia 2011, referat: Frazeologia polskich i słowackich. czasowników ruchu (na przykładzie czasowników iść, chodzić - pójść/ ísť, chodiť - pôjsť).

6. Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych. Międzynarodowa konferencja naukowo – dydaktyczna. Radom 22-24 września 2011 r., referat: Nauczanie języka polskiego jako obcego na Słowacji.

7. Preklad a tlomocenie 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy“, organizator: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 18.kwietnia 2012, referat: Polskie i słowackie czasowniki ruchu – dylematy tłumacza.

8. Zrkadlá translatológie I; organizator: Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva, Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, 11. 9. 2012, referat: Translation and Correspondence of Languages and Cultures As Exemplified by Polish and Slovak Verbs of Movement: iść, chodzić / ísť, chodiť (we współpracy Dorota Filar, Bożena Kotuła)

9. Narracyjność języka i kultury, organizator: Zakład Leksykologii, Leksykografii i Pragmatyki Językowej IFP UMCS Lublin, 19-21 września 2012 r. w Sandomierzu, referat: Narracyjność w strukturze semantycznej polskich i słowackich czasowników ruchu. (we współpracy Bożena Kotuła, Marta Vojteková)

10. Dialog kultur VII, mezinárodní vědecká slavistická konference, UHK w Hradec Králové), 22-23 stycznia 2013; referat: Człowiek jak ptak - metaforyczne użycie czasowników ruchu: lecieć, latać i ich prefiksalnych derywatów w języku polskim i słowackim.

11. Obraz človeka v jazyku, medzinárodna vedecka konferencia, organizator: Filozoficka fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 11 września 2013, referat: Czasowniki ruchu w kognitywnym opisie człowieka (na podstawie polskich i słowackich czasowników ruchu).

12. Registre jazyka a jazykovedy, medzinárodna vedecka konferencia, organizator: Katedra slovenského języka, Inštitút slovakistických, medialnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 16 – 17 września 2013, referat: Ruch jako domena źródłowa w metaforycznych nazwach stanów mentalnych (na podstawie polskich i słowackich czasowników ruchu (we 

współpracy: Dorota Filar, Bożena Kotuła) 13. Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá, medzinárodný vedecký seminár, organizator: Katedra slavistiky Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 4 października 2013, referat: Nauczyciel języka polskiego jako obcego wobec wyzwań współczesności.


Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: językoznawstwo polskie.

Tematyka badań: badania porównawcze języka polskiego i słowackiego, metodyka nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego.


Udział w projektach badawczych:

Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach

Kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Tokarski

Grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 12H 12 0202 81


Wyjazdy zagraniczne:

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – wykłady dla studentów polonistyki w dniach 15.04. – 19.04.2013 r. (w ramach programu Erasmus):

1. Niebezpieczne pokrewieństwo (na wybranych przykładach z języka polskiego i słowackiego).

2. Frazeologia polskich i słowackich czasowników ruchu.

3. Wybrane zagadnienia z kultury języka polskiego.


Dydaktyka:
Prowadzone (ostatnio) zajęć ze studentami:

1. współczesny język polski (wykłady i ćwiczenia)

2. kultura języka polskiego w szkole

3. komunikacja językowa

4. style i odmiany współczesnej polszczyzny

5. dydaktyka języka polskiego

6. lektorat języka polskiego

7. podstawy komunikacji międzykulturowej